Yükleniyor...

Öğretmenlerin Bilimsel Toplantılara Katılımına MEB Desteği

Öğretmenlerin Bilimsel Toplantılara Katılımına MEB Desteği

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazı ile bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamada bulunmaktadır.

Bu yazı ile sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiştir.

Bu yazıya göre

1. Millî Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde ya da üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;

  • Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),

  • Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,

  • Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,

  • Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması, kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.

2. Diğer yandan bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde -kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla- yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.

3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu; çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.

İlgi yazılara ulaşmak için tıklayınız.

Tüm Hakları Saklıdır. © 2018